Chiến lược tranh luận lịch sự thông qua phân tích các chương trình giải trí (Có so sánh với tiếng Nhật)

Trong những năm gần đây các chương trình theo format tranh luận gây thu hút sự chú ý của khán giả do tính mới mẻ củng như cập nhật tình hình thời sự của nó. Tuy nhiên do đặc trưng trong cách hiểu từ “debate” của mỗi ngôn ngữ, các chương trình dường như được xây dựng cùng chung một format lại có hình thức hoàn toàn khác.