Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngành Ngân hàng có vai trò trung gian đặc biệt thể hiện qua việc hỗ trợ tài chính cho các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Vì vậy, nếu kết hợp tiêu chuẩn xanh vào các quyết định cho vay của mình, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) không những thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn giúp xây dựng một thế giới xanh và sạch hơn. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra những yếu tố có khả năng thúc đẩy một ngân hàng áp dụng các hoạt động ngân hàng xanh. Tác giả tiến hành khảo sát 500 nhân viên thuộc 31 NHTM Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018. Bằng cách sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA và mô hình hồi quy, kết quả cho thấy 4 yếu tố bao gồm: Áp lực từ các bên có liên quan, các lợi ích về kinh tế, sự quan tâm đến môi trường, các yếu tố về chính sách và pháp lý có ảnh hưởng chính đến việc áp dụng ngân hàng xanh tại các NHTM Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao việc áp dụng các hoạt động ngân hàng xanh của các NHTM Việt Nam.