Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 8/2019

Các nội dung của bản tin gồm: văn hóa công sở là phải phục vụ nhân dân tốt hơn; Thủ tướng Chính phủ tin vào tương lai tươi sáng của tỉnh Nghệ An; rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan tại Đà Nẵng; Ủy ban pháp luật của Quốc hội khảo sát tại tỉnh Bình Dương; tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bãi bỏ 22 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện...