Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 26/2019

Các nội dung bản tin cung cấp Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia giỏi giúp Lào trong lĩnh vực nội vụ; Xây dựng Chính phủ điện tử có những bước tiến đột phá; Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh; tổ công tác của thủ tướng Chính phủ nhiều vướng mắc chính sách được tháo gỡ; đặc biệt quan tâm việc cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh; Bộ Công thương bãi bỏ một loạt điều kiện đầu tư, kinh doanh...