Bài giảng Tính sư phạm của bài giảng bằng Powerpoint - Phạm Văn Huy

Bài giảng Tính sư phạm của bài giảng bằng Powerpoint do Phạm Văn Huy biên soạn có kết cấu nội dung trình bày về: những vấn đề chung, kế hoạch làm việc, Microsoft PowerPoint, một số công cụ hỗ trợ soạn giảng. Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung bài học.