Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược do ThS. Hoàng Tố Như biên soạn nêu lên những thông tin chung về tài sản trí tuệ; khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.