Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược do ThS. Hoàng Tố Như biên soạn nêu lên những thông tin chung về tài sản trí tuệ; khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.
Đăng nhập để bình luận