Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - TS. Đoàn Gia Dũng

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Quyết định là gì, các loại quyết định và vấn đề, ba mô hình ra quyết định, các phương pháp ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!
Đăng nhập để bình luận