Bài giảng Phương pháp dạy học môn Khoa học tiểu học - ThS. Nguyễn Văn Hiểu

Bài giảng "Phương pháp dạy học môn Khoa học tiểu học" được biên soạn nhằm nhằm giúp người học nêu được một số phương pháp dạy học môn Khoa học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và dấu hiệu đặc trưng cơ bản, phân tích được những đặc trưng, yêu cầu cơ bản của phương pháp quan sát và phương pháp thí nghiệm, biết lập kế hoạch bài học (2 bài) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.