Bài giảng Pháp chế và phát triển ( Trần Hữu Hiệp)

Bài giảng Pháp chế và phát triển trình bày về lý luận về pháp chế, vai trò của n1 trong quản lý kỷ cương xã hội. Từ việc đưa ra các ví dụ thiết thực, bài giảng nêu các vấn đề một cách dễ hiểu cho người đọc.