Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - GV. Quỳnh Phương

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian, dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. Tham khảo để học tập tốt hơn.