Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - GV. Quỳnh Phương

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 trình bày hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiện tượng kinh tế - xã hội. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương 4 bao gồm: Số tuyệt đối, số tương đối, các công thức đo lường độ tập trung, độ biến thiên tiêu thức. Tham khảo để đáp ứng các nhu cầu học tập.