Bài giảng Kế toán tài chính: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Bài giảng Kế toán tài chính gồm 10 chương với những nội dung chi tiết về các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung của 5 chương đầu trình bày một số nội dung cơ bản như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán đầu tư tài chính, kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, toán tài sản cố định. Tham khảo để học tập tốt hơn.