Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam đại cương

Bài giảng tập trung giảng dạy một số vấn đề về văn hóa và điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam, diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam, nghiên cứu các vùng văn hóa Việt Nam, những thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam. Tìm hiểu bài giảng để tìm hiểu văn hóa và phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.