Ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với bộ dữ liệu bao gồm 237 sự kiện chia tách của 150 công ty niêm yết trên HOSE trong giai đoạn năm 2015- 2017, kết quả kiểm định thống kê cho thấy giá của các cổ phiếu đã tăng 0,59% ở phiên tiếp theo sau ngày công bố thông tin. Sự tăng giá của các cổ phiếu được duy trì liên tục suốt 10 phiên sau ngày công bố thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu còn ghi nhận sự gia tăng về thanh khoản của các cổ phiếu trước thông tin chia tách cổ phiếu. Cụ thể là, thanh khoản của các cổ phiếu liên tục tăng, đặc biệt tăng mạnh ở hai phiên sau ngày công bố thông tin, và được duy trì trong suốt giai đoạn nghiên cứu.