5 tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

Bộ Tài chính công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng (TCTD) có vốn nhà nước. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên 50% vốn điều lệ, và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.