• Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm trình bày vài ý ban đầu, định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng (Quality attributes), tính dễ sử dụng (Usability), Hiệu suất (Performance)...

   29 p itc 23/06/2020 155 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm trình bày một số nội dung về suy nghĩ mở rộng và ICDE, sửa đổi cho ICDE, yêu cầu bảo mật của ICDE...

   41 p itc 23/06/2020 149 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng" thông tin về kiến trúc trong các hệ thống phần mềm; các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   30 p itc 23/06/2020 158 4

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns

  Bài giảng tìm hiểu về mẫu thiết kế trong nhóm Behavioral Pattern bao gồm: mẫu Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Template method... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Behavioral Patterns" để nắm chi tiết nội dung.

   27 p itc 23/06/2020 155 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các Tactic trình bày định nghĩa thuật ngữ, các Tactics giải quyết tính sẵn sàng để dùng, các Tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các Tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các Tactic giải quyết hiệu suất, các Tactic giải quyết an ninh, các Tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được.

   32 p itc 23/06/2020 157 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm – Mẫu thiết kế Creational patterns" trình bày ý tưởng về mẫu thiết kế; sự ra đời của ý tưởng về mẫu thiết kế; 23 mẫu thiết kế của nhóm GoF; một số quan điểm về cách vận dụng mẫu thiết kế; một số nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng.

   29 p itc 23/06/2020 157 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD" trình bày tổng quát về phương pháp ADD, thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của ADD, khẳng định đầu vào đã đủ thông tin, chọn thành phần cần phân rã, chọn các Drivers, chọn mẫu kiến trúc phù hợp, Instanciate các thành phần của từng kiểu thành phần, định...

   6 p itc 23/06/2020 147 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm trình bày về tài liệu kiến trúc; suy nghĩ cẩn thận về những gì để tài liệu; sơ đồ lớp; sơ đồ trình tự; mẫu tài liệu....

   16 p itc 23/06/2020 145 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm – Middleware trình bày hướng dẫn về kiến trúc và công nghệ Middleware, kiến trúc phần mềm trong bộ trượt.

   46 p itc 23/06/2020 142 1

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm tfim hiểu quy trình kiến trúc phần mềm; yêu cầu thuộc tính chất lượng; thiết kế kiến trúc; chọn khung kiến trúc; máy chủ khách hàng N-Tier - phân tích thuộc tính chất lượng.....

   33 p itc 23/06/2020 143 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin, mô hình tổ chức của hệ thống thông tin, mức vật lý của hệ thống thông tin.

   53 p itc 23/06/2020 164 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, nghiên cứu hiện trạng và mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống thông tin.

   62 p itc 23/06/2020 164 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số